سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سلمان ساوجی

ملک را بود آرزو از بهر شاهی دولتی

یافت ملک این آرزو را در کنار شهریارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سلمان ساوجی - ملک را بود آرزو از بهر شاهی دولتی

lg; vh f,n Hvc, hc fiv ahid n,gjd

dhtj lg; hdk Hvc, vh nv ;khv aivdhv


 • جستجوی می در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی ز رفتن تو من از عمر بی نصیب شدم در صائب تبریزی
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی دولت در سعدی
 • جستجوی صبر در وحشی بافقی
 • جستجوی چاره در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331630