سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سلمان ساوجی

باری، ز سنگ، چشمهٔ آب آورد پدید

باری از آب چشمه کند سنگ در شتاآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سلمان ساوجی - باری، ز سنگ، چشمهٔ آب آورد پدید

fhvd، c sk'، ]aliٔ Hf H,vn \ndn

fhvd hc Hf ]ali ;kn sk' nv ajh

تعداد ابیات منتشر شده : 510165