سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سلمان ساوجی

بیلکت چون بنهد چشم بر ابروی کمان

زه به گوش ظفر آید زدهان سوفارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سلمان ساوجی - بیلکت چون بنهد چشم بر ابروی کمان

fdg;j ],k fkin ]al fv hfv,d ;lhk

ci fi ',a ztv Hdn cnihk s,thvتعداد ابیات منتشر شده : 285767