سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سلمان ساوجی

عقل داند که در ادوار فلک بی رجعت

استقامت نپذیرند نجوم سیارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سلمان ساوجی - عقل داند که در ادوار فلک بی رجعت

urg nhkn ;i nv hn,hv tg; fd v[uj

hsjrhlj k\bdvkn k[,l sdhv


 • جستجوی پیکان آب داده کند رخنه در زره در سعدی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی درد عشق در عطار
 • جستجوی دامن در همه ی آثار
 • جستجوی سرمست در همه ی آثار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی دریا در فایز
 • جستجوی اهل فضل در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 288254