سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سلمان ساوجی

تا جهان را بود از گردش ایام نظام

تا زمین را بود از جنبش افلاک قرارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سلمان ساوجی - تا جهان را بود از گردش ایام نظام

jh [ihk vh f,n hc 'vna hdhl kzhl

jh cldk vh f,n hc [kfa htgh; rvhv


 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی حیران در عبید زاکانی
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287573