سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سلمان ساوجی

ماه و پروین تیر و زهره شمس و قوس و کاج و عاج

مورد و نرگس لعل و گل، سبزی و می وصل و فریبآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سلمان ساوجی - ماه و پروین تیر و زهره شمس و قوس و کاج و عاج

lhi , \v,dk jdv , civi als , r,s , ;h[ , uh[

l,vn , kv's gug , 'g، sfcd , ld ,wg , tvdf

تعداد ابیات منتشر شده : 504887