سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سلمان ساوجی

اگر خواهی جمال فرخ بخت

به بیداری توان دیدن رخ بختآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سلمان ساوجی - اگر خواهی جمال فرخ بخت

h'v o,hid [lhg tvo foj

fi fdnhvd j,hk ndnk vo foj

تعداد ابیات منتشر شده : 510165