سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سلمان ساوجی

هیچ آتشی به حرقت فرقت نمی رسد

وان نیز دیده ام به سوز و وداع نیستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سلمان ساوجی - هیچ آتشی به حرقت فرقت نمی رسد

id] Hjad fi pvrj tvrj kld vsn

,hk kdc ndni hl fi s,c , ,nhu kdsjتعداد ابیات منتشر شده : 327355