سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سلمان ساوجی

شکل ماه نو، خم ابروی او را، راستی

نیک می ماند، دریغا ماه نو پیوسته نیستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سلمان ساوجی - شکل ماه نو، خم ابروی او را، راستی

a;g lhi k,، ol hfv,d h, vh، vhsjd

kd; ld lhkn، nvdyh lhi k, \d,sji kdsjتعداد ابیات منتشر شده : 327355