سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سلمان ساوجی

گردن شیران، به رو به بازی آرد، در کمند

طره اش کز بند و قیدش، هیچ صیدی، خسته نیستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سلمان ساوجی - گردن شیران، به رو به بازی آرد، در کمند

'vnk advhk، fi v, fi fhcd Hvn، nv ;lkn

xvi ha ;c fkn , rdna، id] wdnd، osji kdsjتعداد ابیات منتشر شده : 327355