سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سلمان ساوجی

سلمان، مطلب، یار که بسیار بجستند

زین جنس، درین منزل ویرانه کسی نیستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سلمان ساوجی - سلمان، مطلب، یار که بسیار بجستند

sglhk، lxgf، dhv ;i fsdhv f[sjkn

cdk [ks، nvdk lkcg ,dvhki ;sd kdsjتعداد ابیات منتشر شده : 331673