سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سلمان ساوجی

یاری که به کامت برساند، ز دل خود

در دور، به جز ساغر و پیمانه کسی نیستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سلمان ساوجی - یاری که به کامت برساند، ز دل خود

dhvd ;i fi ;hlj fvshkn، c ng o,n

nv n,v، fi [c shyv , \dlhki ;sd kdsjتعداد ابیات منتشر شده : 327384