سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سلمان ساوجی

رفت بر بوک و مگر عمر تو سلمان چه کنم

کار دنیا همه، بر بوک و مگر می گرددآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سلمان ساوجی - رفت بر بوک و مگر عمر تو سلمان چه کنم

vtj fv f,; , l'v ulv j, sglhk ]i ;kl

;hv nkdh ili، fv f,; , l'v ld 'vnnتعداد ابیات منتشر شده : 364441