سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سلمان ساوجی

ای آفتاب خوبی در سایه دو زلفت

آن سایه همایون تا بر سر که باشد؟آیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سلمان ساوجی - ای آفتاب خوبی در سایه دو زلفت

hd Htjhf o,fd nv shdi n, cgtj

Hk shdi ilhd,k jh fv sv ;i fhan?


 • جستجوی زیباست در همه ی آثار
 • جستجوی جان در صائب تبریزی
 • جستجوی بیت س در همه ی آثار
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی ایران در همه ی آثار
 • جستجوی امید کاظم زاده در همه ی آثار
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی روز هیجا که برکشی ز نیام در فرخی سیستانی
 • جستجوی امید در شهریار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 364482