سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سلمان ساوجی

گل خوشبوی نیکو رو ندانم

چرا فرجام کارش آتش آمد؟آیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سلمان ساوجی - گل خوشبوی نیکو رو ندانم

'g o,af,d kd;, v, knhkl

]vh tv[hl ;hva Hja Hln?تعداد ابیات منتشر شده : 364497