سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سلمان ساوجی

تن چون پرنیان گل چه بینی؟

تو طالع بین که خارش مفرش آمدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سلمان ساوجی - تن چون پرنیان گل چه بینی؟

jk ],k \vkdhk 'g ]i fdkd?

j, xhgu fdk ;i ohva ltva Hlnتعداد ابیات منتشر شده : 364441