سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سلمان ساوجی

گر چه چشمم بسته است اما سر شکم می رود

باز می گوید به مردم، ماجرای چشم منآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سلمان ساوجی - گر چه چشمم بسته است اما سر شکم می رود

'v ]i ]all fsji hsj hlh sv a;l ld v,n

fhc ld ',dn fi lvnl، lh[vhd ]al lkتعداد ابیات منتشر شده : 367935