سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سلمان ساوجی

عمریست تا نشسته ام ای دوست بر درت!

نگذشت بر دلت که برین در چراست این؟آیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سلمان ساوجی - عمریست تا نشسته ام ای دوست بر درت!

ulvdsj jh kasji hl hd n,sj fv nvj!

k'baj fv ngj ;i fvdk nv ]vhsj hdk?تعداد ابیات منتشر شده : 367907