سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سلمان ساوجی

بگذشت دوش بر من و انگشت می نهاد

بر دیده گفتمش: صنما بر کجاست این؟آیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سلمان ساوجی - بگذشت دوش بر من و انگشت می نهاد

f'baj n,a fv lk , hk'aj ld kihn

fv ndni 'tjla: wklh fv ;[hsj hdk?تعداد ابیات منتشر شده : 367907