سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سلمان ساوجی

گفته ای کار تو می سازم اگر خواهی ساخت

ز انتظارم به چه می سوزی و کی می یازیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سلمان ساوجی - گفته ای کار تو می سازم اگر خواهی ساخت

'tji hd ;hv j, ld shcl h'v o,hid shoj

c hkjzhvl fi ]i ld s,cd , ;d ld dhcd


 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی فراق در عنصری
 • جستجوی یار در شهریار
 • جستجوی خاک در فردوسی
 • جستجوی بیا عقل در عبید زاکانی
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712