سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سلمان ساوجی

به صنوبر قد دلکشش اگر ای صبا گذری کنی

ز هوای جان حزین من دل خسته را خبری کنیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سلمان ساوجی - به صنوبر قد دلکشش اگر ای صبا گذری کنی

fi wk,fv rn ng;aa h'v hd wfh 'bvd ;kd

c i,hd [hk pcdk lk ng osji vh ofvd ;kd


 • جستجوی امید کاظم زاده در همه ی آثار
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی جنگ در همه ی آثار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی خاک پا در همه ی آثار
 • جستجوی رجعت در همه ی آثار
 • جستجوی وارث در همه ی آثار
 • جستجوی دیو در همه ی آثار
 • جستجوی بخت بز در قاآنی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712