سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سلمان ساوجی

کجا مرد را باد دیدی به کوی

به جستی و بینی ببردی ز رویآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سلمان ساوجی - کجا مرد را باد دیدی به کوی

;[h lvn vh fhn ndnd fi ;,d

fi [sjd , fdkd ffvnd c v,dتعداد ابیات منتشر شده : 249953