سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سلمان ساوجی

بلندی کوهش بدان پایگاه

که تیغش خراشید رخسار ماهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سلمان ساوجی - بلندی کوهش بدان پایگاه

fgknd ;,ia fnhk \hd'hi

;i jdya ovhadn voshv lhi

تعداد ابیات منتشر شده : 508665