سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سلمان ساوجی

از باد سحر شام دو زلف تو مشوش

وز شام پریشان تو خورشید مجزاآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سلمان ساوجی - از باد سحر شام دو زلف تو مشوش

hc fhn spv ahl n, cgt j, la,a

,c ahl \vdahk j, o,vadn l[chتعداد ابیات منتشر شده : 373712