سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سلمان ساوجی

ذره از عون تو با مهر مقابل گشته

زر به دوران تو با سنگ برابر شده استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سلمان ساوجی - ذره از عون تو با مهر مقابل گشته

bvi hc u,k j, fh liv lrhfg 'aji

cv fi n,vhk j, fh sk' fvhfv ani hsjتعداد ابیات منتشر شده : 407797