سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سلمان ساوجی

عمری عنان توسن ایام چرخ داشت

چون پیر گشت در کف این نوجوان نهادآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سلمان ساوجی - عمری عنان توسن ایام چرخ داشت

ulvd ukhk j,sk hdhl ]vo nhaj

],k \dv 'aj nv ;t hdk k,[,hk kihnتعداد ابیات منتشر شده : 407797