سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سلمان ساوجی

در عهد او به غیر ترازوی بارکش

ایام برکه بود که بار گران نهادآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سلمان ساوجی - در عهد او به غیر ترازوی بارکش

nv uin h, fi ydv jvhc,d fhv;a

hdhl fv;i f,n ;i fhv 'vhk kihnتعداد ابیات منتشر شده : 407782