سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سلمان ساوجی

نصرت که مرغ بیضه پولاد تیغ اوست

بر شاخسار رایت او آشیان نهادآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سلمان ساوجی - نصرت که مرغ بیضه پولاد تیغ اوست

kwvj ;i lvy fdqi \,ghn jdy h,sj

fv ahoshv vhdj h, Hadhk kihn

تعداد ابیات منتشر شده : 504887