سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سلمان ساوجی

نصرت که مرغ بیضه پولاد تیغ اوست

بر شاخسار رایت او آشیان نهادآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سلمان ساوجی - نصرت که مرغ بیضه پولاد تیغ اوست

kwvj ;i lvy fdqi \,ghn jdy h,sj

fv ahoshv vhdj h, Hadhk kihn


 • جستجوی خدا در شهریار
 • جستجوی عطر حور بهشت خاک عبیر در حافظ
 • جستجوی بخت بز در قاآنی
 • جستجوی بارگاه در همه ی آثار
 • جستجوی طلب در همه ی آثار
 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی کنایه در همه ی آثار
 • جستجوی رفیق در همه ی آثار
 • جستجوی قهر در همه ی آثار
 • جستجوی قناعت در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 412930