سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سلمان ساوجی

چون سد آهنین حسامش کشیده دید

چرخش لقب سکندر گیتی ستان نهادآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سلمان ساوجی - چون سد آهنین حسامش کشیده دید

],k sn Hikdk pshla ;adni ndn

]voa grf s;knv 'djd sjhk kihn

 • جستجوی مادر در همه ی آثار
 • جستجوی کنایه در همه ی آثار
 • جستجوی قهر در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی چتر در همه ی آثار
 • جستجوی سیمین ساق در عنصری
 • جستجوی جنگ در سعدی
 • جستجوی هر که را اسرار حق آموختند در مولوی
 • جستجوی امتحان در همه ی آثار
 • جستجوی شعر بلغالعلی در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 478391