سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سلمان ساوجی

چون سد آهنین حسامش کشیده دید

چرخش لقب سکندر گیتی ستان نهادآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سلمان ساوجی - چون سد آهنین حسامش کشیده دید

],k sn Hikdk pshla ;adni ndn

]voa grf s;knv 'djd sjhk kihn

تعداد ابیات منتشر شده : 504917