سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سلمان ساوجی

چون دست درفشان جوادش گشاده یافت

او را زمانه موسی دریا بنان نهادآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سلمان ساوجی - چون دست درفشان جوادش گشاده یافت

],k nsj nvtahk [,hna 'ahni dhtj

h, vh clhki l,sd nvdh fkhk kihn

تعداد ابیات منتشر شده : 509565