سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سلمان ساوجی

مگذار ضایع ام که بسی در به مدح تو

در گوش روزگار بخواهم گذاشتنآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سلمان ساوجی - مگذار ضایع ام که بسی در به مدح تو

l'bhv qhdu hl ;i fsd nv fi lnp j,

nv ',a v,c'hv fo,hil 'bhajkتعداد ابیات منتشر شده : 407782