سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سلمان ساوجی

در اهتمام کمتر لالای درگه توست

بر قصر لاجه وردی چندین هزار خاتونآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سلمان ساوجی - در اهتمام کمتر لالای درگه توست

nv hijlhl ;ljv ghghd nv'i j,sj

fv rwv gh[i ,vnd ]kndk ichv ohj,kتعداد ابیات منتشر شده : 407782