سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سلمان ساوجی

چشم و چراغ شرع که ذات منورت

از پای تا به سر همه عین سعادت استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سلمان ساوجی - چشم و چراغ شرع که ذات منورت

]al , ]vhy avu ;i bhj lk,vj

hc \hd jh fi sv ili udk suhnj hsj

تعداد ابیات منتشر شده : 478406