سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سلمان ساوجی

بارای خود بگو که در دفع نقل من

جلدی کند که عادت رایت جلادت استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سلمان ساوجی - بارای خود بگو که در دفع نقل من

fhvhd o,n f', ;i nv ntu krg lk

[gnd ;kn ;i uhnj vhdj [ghnj hsj

 • جستجوی ز رفتن تو من از عمر بی نصیب شدم در صائب تبریزی
 • جستجوی رجعت در همه ی آثار
 • جستجوی یکبار در عراقی
 • جستجوی مادر در همه ی آثار
 • جستجوی کنایه در همه ی آثار
 • جستجوی قهر در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی چتر در همه ی آثار
 • جستجوی سیمین ساق در عنصری
 • جستجوی جنگ در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 478376