سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سلمان ساوجی

یک قافیه درین سخن از دال خالی است

و آن نیز بر ملالت طبعم دلالت استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سلمان ساوجی - یک قافیه درین سخن از دال خالی است

d; rhtdi nvdk sok hc nhg ohgd hsj

, Hk kdc fv lghgj xful nghgj hsj

تعداد ابیات منتشر شده : 478466