سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سلمان ساوجی

ای سرفراز شهی کز بن دندان چو خلال

به غلامی درت قیصر و خاقان بر خاستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سلمان ساوجی - ای سرفراز شهی کز بن دندان چو خلال

hd svtvhc aid ;c fk nknhk ], oghg

fi yghld nvj rdwv , ohrhk fv ohsj

تعداد ابیات منتشر شده : 478361