سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سنایی غزنوی

عقل کانجا رسید سر بنهد

مرغ کانجا پرید پر بنهدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سنایی غزنوی - عقل کانجا رسید سر بنهد

urg ;hk[h vsdn sv fkin

lvy ;hk[h \vdn \v fkinتعداد ابیات منتشر شده : 407782