سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سنایی غزنوی

هرچه استاد برنبشت و براند

طفل در مکتب آن تواند خواندآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سنایی غزنوی - هرچه استاد برنبشت و براند

iv]i hsjhn fvkfaj , fvhkn

xtg nv l;jf Hk j,hkn o,hkn

تعداد ابیات منتشر شده : 478466