سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سنایی غزنوی

عقل شد خامه، نفس شد دفتر

مایه صورت پذیر و جسم صوَرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سنایی غزنوی - عقل شد خامه، نفس شد دفتر

urg an ohli، kts an ntjv

lhdi w,vj \bdv , [sl w,َv

تعداد ابیات منتشر شده : 478376