سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سنایی غزنوی

نه تویی تو ز تست بر کاری

تو کئی اندرین میان باریآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سنایی غزنوی - نه تویی تو ز تست بر کاری

ki j,dd j, c jsj fv ;hvd

j, ;ئd hknvdk ldhk fhvd

تعداد ابیات منتشر شده : 510165