سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سنایی غزنوی

ذلّت و غربت و مهانت چرخ

می کشیدند از خیانت چرخآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سنایی غزنوی - ذلّت و غربت و مهانت چرخ

bgّj , yvfj , lihkj ]vo

ld ;adnkn hc odhkj ]vo

تعداد ابیات منتشر شده : 510165