سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سنایی غزنوی

لوح محفوظ را مکان شد این

بیت معمور را نشان شد اینآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سنایی غزنوی - لوح محفوظ را مکان شد این

g,p lpt,z vh l;hk an hdk

fdj lul,v vh kahk an hdk

 • جستجوی جمشید در همه ی آثار
 • جستجوی بحر در صائب تبریزی
 • جستجوی افتاده در صائب تبریزی
 • جستجوی ماهی نهنگ وار به حلقش فرو برد در خاقانی
 • جستجوی ناز در همه ی آثار
 • جستجوی رب در همه ی آثار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی مبارک باد در همه ی آثار
 • جستجوی میش در همه ی آثار
 • جستجوی شراب در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 507645