سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سنایی غزنوی

لوح محفوظ را مکان شد این

بیت معمور را نشان شد اینآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سنایی غزنوی - لوح محفوظ را مکان شد این

g,p lpt,z vh l;hk an hdk

fdj lul,v vh kahk an hdk

تعداد ابیات منتشر شده : 508095