سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سنایی غزنوی

ملکان را ز بهر زیب و فرش

بوسه جایی شدست ره گذرشآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سنایی غزنوی - ملکان را ز بهر زیب و فرش

lg;hk vh c fiv cdf , tva

f,si [hdd ansj vi 'bva

تعداد ابیات منتشر شده : 507645