سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سنایی غزنوی

بهر بازوش از خط تقدیس

ظفر و فتح گشته حرز نبیشآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سنایی غزنوی - بهر بازوش از خط تقدیس

fiv fhc,a hc ox jrnds

ztv , tjp 'aji pvc kfda

تعداد ابیات منتشر شده : 507630