سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سنایی غزنوی

سیرت او روان صورت چین

سطوت او ستون خیمهٔ دینآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سنایی غزنوی - سیرت او روان صورت چین

sdvj h, v,hk w,vj ]dk

sx,j h, sj,k odliٔ ndk

 • جستجوی خالی در همه ی آثار
 • جستجوی اگر دستم رسد برچرخ گردون در باباطاهر
 • جستجوی خرد در فردوسی
 • جستجوی رهی در رهی معیری
 • جستجوی یار در سعدی
 • جستجوی عشق بازی در همه ی آثار
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی هر دم از عمر در سعدی
 • جستجوی تکرار مکررات در همه ی آثار
 • جستجوی ناز در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 507630