سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سنایی غزنوی

تیغ او بر عدوست رستاخیز

شیر شمشیر او بدید گریزآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سنایی غزنوی - تیغ او بر عدوست رستاخیز

jdy h, fv un,sj vsjhodc

adv aladv h, fndn 'vdc

تعداد ابیات منتشر شده : 508170