سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سنایی غزنوی

تیغ هم نام او چو کین توزد

کین گذاری ز تیغش آموزدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سنایی غزنوی - تیغ هم نام او چو کین توزد

jdy il khl h, ], ;dk j,cn

;dk 'bhvd c jdya Hl,cn

 • جستجوی اگر دشمن آید برت عذر خواه در عنصری
 • جستجوی ای باد صبا در سعدی
 • جستجوی آفتاب تمز در سعدی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی تخم مرغ در همه ی آثار
 • جستجوی عشق بازی در همه ی آثار
 • جستجوی مادر در همه ی آثار
 • جستجوی ساقی در حافظ
 • جستجوی صد حقیقت در پروین اعتصامی
 • جستجوی غم در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 508050