سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سنایی غزنوی

شد چو با عدل شهریار عدیل

خوش هوا هم چو سدرهٔ جبریلآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سنایی غزنوی - شد چو با عدل شهریار عدیل

an ], fh ung aivdhv undg

o,a i,h il ], snviٔ [fvdg

تعداد ابیات منتشر شده : 508575