سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سنایی غزنوی

عدل چون بر جهان امیر شود

آهو از شیر سیر شیر شودآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سنایی غزنوی - عدل چون بر جهان امیر شود

ung ],k fv [ihk hldv a,n

Hi, hc adv sdv adv a,n

تعداد ابیات منتشر شده : 508665