سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
سنایی غزنوی

ارم از امر اوست هفت جحیم

حرم از امن اوست هفت اقلیمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

سنایی غزنوی - ارم از امر اوست هفت جحیم

hvl hc hlv h,sj itj [pdl

pvl hc hlk h,sj itj hrgdl

تعداد ابیات منتشر شده : 508665